Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INFORMATIE

Welkom bij Superburen en hartelijk dank voor uw bezoek! De Site en de Diensten worden geëxploiteerd door Aplizon, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0810.383.431, met als postadres Stevennekens 56, 2310 Rijkevorsel (België).

CONTACTGEGEVENS Aplizon

Postadres: Aplizon - Stevennekens 56 - 2310 Rijkevorsel (België)

Telefoon (België): +32 492/518.609

E-mailadres: bbjs50@hotmail.com

Ondernemingsnummer (BTW) in België: 0810.383.431

EINDVERANTWOORDELIJKE

Mevrouw Willems Sally.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid lezen. Elke gebruiker kan zijn of haar rechten uitoefenen door te mailen naar: bbjs50@hotmail.com

1. Definities

De woorden die hieronder bepaald worden, zullen de volgende betekenis hebben:

"App": de Software voor mobiele toestellen die raadpleging, reclame en Reservatie mogelijk maakt.

"Lid": de Klant die een natuurlijke persoon is en die beroep doet op Superburen, de Website, de App

en/of goederen of diensten van Superburen verwerft of gebruikt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

"Superburen": De site die de verkopen realiseert

" Aplizon" : Het overkoepelend orgaan dat de site en de diensten exploiteert

, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0810.383.431, met als postadres Stevennekens 56, 2310 Rijkevorsel (België).

Telefoon (België): +32 492/518.609

E-mailadres: bbjs50@hotmail.com

"Eindgebruik": gebruik dat exclusief bestemd is voor een verbruik of direct gebruik van de

producten in overeenstemming met hun bestemming.

"Klant": de natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt, de Apps gebruikt, een Reservatie

plaatst of verwezen naar een natuurlijke persoon. Voor zover naar "Klant" wordt deze geacht

meerderjarig te zijn, of te handelen met toestemming van een ouder of voogd.

"Partner": onderneming die contractueel verbonden is met Superburen

"Reservatie": de activiteit waarbij de Klant online levensmiddelen en andere producten bestemd

vooreindverbruik plaatst en dus reserveert in het winkelmandje en waarbij Superburen zich inspant om deze producten te verzamelen en ter beschikking te houden voor de Klant in het gekozen tijdsvak voor afhaling op de Burenmarkt naar keuze van de Klant of aflevering op een adres, op de dag en tijdsvak gekozen door de Klant. Behalve indien expliciet anders aangegeven verwijst Reservatie steeds naar een reservatie via de

" Site": De website www.superburen.be

"Burenmarkt": De plaats waar de Leveranciers hun producten aan de leden overhandigen

"Leverancier": De ondernemingen die hun producten aanbieden op de site.

" Verantwoordelijke van Superburen": Diegene die de organisatie van de Burenmarkt op zich neemt

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website en App ("Gebruiksvoorwaarden")

2.1 Gebruiksvoorwaarden Website en App

De Algemene Voorwaarden Superburen (hierna ook: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de Leden van de Website en Superburen. Door de website Superburen te gebruiken, een reservatie te plaatsen en/of over te gaan tot de aankoop van artikelen uit het online assortiment van Onze aangesloten Leveranciers, nemen de Leden kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan.

De Algemene Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke ingeschreven Lid en door hem/haar aanvaard ten laatste bij de aanvraag van het Superburen-profiel, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen

Indien ingeschreven Lid niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingenvermeld in de Algemene Voorwaarden, is een verder gebruik van de website, app endiensten van superburen onmogelijk.

Deze algemene voorwaarden beogen de voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de site https://www.superburen.be (hiermee de "Site") te regelen, alsook de rechten en verplichtingen van de partijen die op de site met elkaar in contact worden gebracht of die de erop aangeboden diensten gebruiken (hierna : de "Diensten" te regelen).

1.2. De Site is een marktplaats waar de internetgebruikers Hun Diensten/Producten kunnen aanbieden en kunnen aankopen

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk en kunnen te allen tijde

worden geprint via een directe internetlink op de homepage van de Site.

De algemene voorwaarden worden vervolledigd met de bijzondere gebruiksvoorwaarden

die uitsluitend gelden voor de Leveranciers, en het Privacybeleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in het bezit van het bedrijf en het gebruik van cookies op de Site, en die deze algemene voorwaarden

vervolledigen. Bij tegenstrijdigheid hebben zij voorrang boven de algemene voorwaarden.

1.4. Inzake de elektronische portefeuilles die in het kader van de Diensten zijn uitgewerkt

(hierna : de "Elektronische Portefeuilles"), worden de Gebruikers uitdrukkelijk ervan in

kennis gesteld en aanvaarden de Gebruikers dat zij worden beheerd door een op de Site

geïdentificeerde vennootschap die is goedgekeurd als een instelling voor elektronisch

geld (hierna : de "Betalingsdienst"). De Gebruikers sluiten door aanvaarding van de

algemene voorwaarden van de Betalingsdienst via het aankruisen van een vakje,

rechtstreeks een overeenkomst met de Betalingsdienst inzake de inrichting van deze

Elektronische portefeuilles. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en/of

bijzondere voorwaarden van de Betalingsdienst enerzijds en de algemene en/of bijzonder

voorwaarden van de Vennootschap anderzijds, hebben laatstgenoemde voorrang,

behoudens indien de wet de toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van

de Betalingsdienst oplegt.

2. Exploitant van de Site en van de Diensten, contactpersoon

2.1. De Site en de Diensten worden geëxploiteerd door Aplizon, ingeschreven in het HR van

Brussel onder nummer 0810.383.431, met maatschappelijke zetel te Stevennekens 56, 2310 Rijkevorsel, op in deze Algemene Voorwaarde aangeduid als "Aplizon".

2.2. Aplizon kan via de volgende coördinaten worden bereikt :

Postadres : Aplizon / Superburen - Stevennekens 56, 2310 Rijkevorsel

E-mailadres : bbjs50@hotmail.com

3. Toegang tot de Site en de Diensten

3.1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en verbintenissen in verband met het gebruik van de site Superburen .

3.2. Onder het in artikel 3.1. voorziene voorbehoud zijn de Site en de Diensten toegankelijk:

- Voor alle natuurlijke persoon die over de volledige rechtsbekwaamheid beschikken

om zich op grond van deze algemene voorwaarden te verbinden: een natuurlijke

persoon die niet volledig rechtsbekwaam is, mag niet, toetreden tot de Site en de

Diensten zonder toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

- Voor rechtspersonen die handelen via een natuurlijk persoon die beschikt over de

nodige rechtsbekwaamheid om in naam en voor rekening van de rechtspersoon een

overeenkomst te sluiten.

4. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Gebruikers die zich op de

website inschrijven wordt gematerialiseerd door het aankruisen van een vakje op het

inschrijvingsformulier.

Voor de Gewone Bezoekers die net op de Site ingeschreven zijn resulteert het gebruik

van de Site en/of de Diensten in de aanvaarding van deze algemene voorwaarden

zonder beperking of voorbehoud.

4.2. De aanvaarding van deze voorwaarden is altijd volledig en geheel. Een toetreding onder

voorbehoud geldt als nietig en onbestaande. Een Gebruiker die net aanvaardt om

gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden mag niet tot de Site toetreden noch

de Diensten gebruiken.

4.3. In het geval van een geschil aanvaarden de Gebruikers dat de voorlegging door Aplizonvan de registraties van het gebruik van de Site op de servers, en met

name van het wachtwoord van de Gebruiker als bewijs gelden.

5. Inschrijving

5.1. De inschrijving van een Bezoeker kan spontaan gebeuren of op uitnodiging van een

Gebruiker. Hij wordt dan een Ingeschreven Lid.

5.2. De Gebruiker garandeert dat alle verstrekte gegevens in het inschrijvingsformulier exact,

actueel en eerlijk zijn en geen bedrieglijke informatie bevatten.

Hij verbindt zich ertoe om zijn gegevens in de Configuratiepagina aan te passen bij

wijzigingen, zodat zij altijd met bovenbedoelde criteria overeenstemmen.

De Gebruiker is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse

schade die hij kan ondervinden bij gebreke van actualisering van deze gegevens,

waarvoor hij alleen alle gevolgen draagt.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de bij de creatie of de aanpassing van de

Configuratiepagina ingegeven gegevens als bewijs van zijn identiteit gelden. De

ingegeven informatie bindt hem vanaf de inschrijving en gedurende de volledige duur van

het gebruik van de Site. Aplizon behoudt zich het recht voor om te allen tijde te

controleren of de geleverde gegevens correct zijn en om het even welk document of

bijkomende informatie te vorderen. De Gebruiker verbindt zich ertoe onverwijld op dit

verzoek in te gaan.

5.3. Voor toegang tot de Configuratiepagina moet gebruik worden gemaakt van een user-ID

en een wachtwoord naar keuze van de Gebruiker. Hij kan deze te allen tijde tijdens het

gebruik van de Site wijzigen.

Hij is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwelijke karakter van

de user-ID en het wachtwoord. Hij moet Aplizon onverwijld contacteren via de

in artikel 2.2 hierboven gemelde coördinaten in het geval van diefstal, verlies,

verduistering of ongeoorloofd gebruik van de user-ID's of indien hij merkt dat zijn

rekening zonder dat hij het wist werd gebruikt. hij kent aan Aplizon het recht

toe om alle passende maatregelen in een dergelijk geval te nemen.

5.4. De gebruiker verbindt zich ertoe om de Diensten persoonlijk te gebruik en aan geen

enkele derde toe te staan om deze in zijn plaats of voor zijn rekening te gebruiken, tenzij

hij de volledige verantwoordelijkheid ervan op zich neemt. Het is hem niet toegestaan om

meerdere rekeningen te creëren.

6. Voor de Bezoekers toegankelijke diensten

6.1. De Gewone Bezoekers mogen uitsluitend surfen op de Site en deze raadplegen volgens

de modaliteiten die Aplizon het meest geschikt acht. Behalve indien deze

mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien op de Site, mogen de Gewone Bezoekers in

principe geen Inhoud zoals omschreven in artikel 10.1. erop publiceren.

6.2. De Ingeschreven Bezoekers mogen op de Site surfen, deze raadplegen, en in bepaalde

gevallen Inhoud publiceren zoals omschreven in artikel 10.1, volgens de modaliteiten die

Aplizon het meest geschikt acht.

7. Voor de Gebruikers, met uitzondering van Bezoekers, toegankelijke Diensten

7.1. Modules Discussie en Berichten

7.1.1. Module Forum

De Leden, Verantwoordelijken van Superburen en de Leveranciers mogen Inhoud

uitwisselen zoals omschreven in artikel 10.1. in het kader van een module voor

openbare discussie op de Site (hierna : de "Module Forum"), volgens de

modaliteiten die Aplizon het meest geschikt acht.

De Module Forum brengt alle Gebruikers van Superburen samen en biedt hen de

mogelijkheid om Inhoud uit te wisselend.

Deze Inhoud is openbaar toegankelijk. Alle Gebruikers van de Site hebben er

toegang toe via de ruimte van de Site.

Dat aanvaarden de Gebruikers uitdrukkelijk.

7.2. Toegang tot de Verkopen

7.2.1. Beschrijving van de organisatie van de Verkopen

Superburen beschikt over een ruimte (hierna : de "Verkoopruimte") waarlangs

de Leden rechtstreeks hun bestellingen bij de Leveranciers doen (hierna : de

"Bestellingen") en de prijs betalen. De verkoop van de Producten wordt dus

rechtstreeks gesloten tussen de Leden en de Leveranciers binnen de Verkoopruimte

van Superburen.

Bijgevolg is het Lid verplicht om de Verkoopruimte te gebruiken om bestellingen te

plaatsen. Het Lid verbindt zich ertoe niet anders te handelen. Een verkoop die is

verricht buiten de Verkoopruimte geeft als niet op de Site verricht en stelt de

Verantwoordelijken van Superburen volledig vrij van hun aangegane

verbintenissen in het kader van deze algemene voorwaarden en de bijzondere

voorwaarden.

Een Verkoop wordt volgens de volgende etappes georganiseerd :

- De Leveranciers moeten vooraf fiches hebben opgesteld met een samenvatting

van de kenmerken van hun Producten (hierna : de "Productfiches" en

bepaald hebben onder welke voorwaarden zij deze Producten wensen te

verkopen, met name inzake de hoeveelheid en de prijs ervan (hierna : het

"Aanbod").

Zij moeten eveneens het minimum van de vereiste Bestellingen bepalen opdat zij

worden gevalideerd, alsook de door deLeverancier geleverde Producten volgens de

onderstaande modaliteiten.

- Voorafgaand aan de Verkoop en gedurende de Verkoop selecteert de

Verantwoordelijke van Superburen de Producten die zullen worden

aangeboden, naargelang van de aard van de Verkoop die hij wenst te

animeren en hij bepaalt de dag (hierna : de "Dag van de Levering") en het

tijdsschema (hierna : het "Tijdsschema") waarop de verdeling van de

Producten zal plaatsvinden (hierna : de "Levering"). Hij brengt de Leveranciers in

kennis van de aanvaarde Aanbiedingen, de Dag van de Levering en het

tijdstip.

Hij opent de Verkoop en informeert de Leden van Superburen ten laatste 96 uren

voor de Levering.

De Verantwoordelijke van Superburen kan te allen tijde gedurende de Verkoop

nieuwe Aanbiedingen toevoegen.

De Verantwoordelijke van Superburen en de Leveranciers kunnen eveneens te allen tijde

Aanbiedingen wijzigen of intrekken. Dergelijke wijzigingen of intrekkingen hebben

echter geen gevolgen voor de reeds vóór de wijziging of de intrekking geplaatste

bestellingen door de Leden.

De Leverancier is onherroepelijk gebonden door de geplaatste bestellingen op zijn

Aanbiedingen en mag niet weigeren om deze uit te voeren, ongeacht de reden

ervan, met uitzondering van de volgende gevallen :

- overmacht;

- niet beschikbaarheid van het Product, desgevallend wordt de Leverancier

uitgenodigd om de oorzaak of de reden te vermelden aan de verantwoordelijke van Superburen

- wanneer het door de Leverancier vereiste minimumbedrag van de

bestellingen niet werd bereikt.

- De Verkoop wordt automatisch afgesloten ten laatste om 17 uur's avonds de

dag voor de Dag van de Levering. Het wordt verduidelijkt dat de verkoop van

bepaalde Producten (bijvoorbeeld vlees of melkproducten) tel allen tijde kan

worden gesloten om organisatorische redenen, redenen van beschikbaarheid

van de Producten of om logistieke redenen.

- Gedurende de openingsperiode van de Verkoop plaatsen de Leden hun

Bestellingen via de Verkoopruimte, volgens de in artikel 7.2.2 omschreven

voorwaarden.

- Na sluiting van de Verkoop geeft Aplizon een bestelbon af voor alle

Leden en Leveranciers (hierna : de "Bestelbon"), waarin onder andere worden

samengevat :

- voor elke leverancier : de details van de Bestellingen per Lid, de totale prijs

van de Bestelling en de prijs per besteld Product, alsook de

informatie in verband met de levering (adres, contactgegevens, Dag

van de Levering en Tijdsschema),

- voor elk Lid : de details en de totale prijs van de Bestelling de prijs

per gekocht Product, alsook de informatie inzake de levering (adres,

contactgegevens, Dag van de Levering en Tijdsschema).

De Bestelbonnen worden door de Verantwoordelijke van Superburen

medegedeeld aan de Leden en de Leveranciers via de verzending van een e-mail aan

het door hen tijdens de inschrijving vermelde adres, ten laatste 5 uur voor de

Levering.

- Indien de Verkoop niet het door de Leverancier vereiste minimum aantal

Bestellingen heeft bereikt, informeert de Verantwoordelijke van een Superburen

onverwijld de betrokken Leden dat deze Verkoop tussen de Leden en de

Leverancier geannuleerd wordt omdat het vereiste minimum niet werd behaald,

behalve indien Leverancier ermee instemt deze te handhaven.

Bij annulering van een Verkoop worden de Gebruikers via een e-mail aan het door

hen op de inschrijving vermelde adres verwittigd.

- De betaling van de Bestelling en de levering en de verdeling van de

Producten gebeuren volgens de in de artikelen 7.2.3. en 7.2.4. voorziene

modaliteiten.

7.2.2. Plaatsing van de Bestellingen

Om Bestellingen te plaatsen moet het Lid gedurende de periode dat de Verkoop

geopend is de Producten van zijn keuze selecteren op basis van de door de Leverancier

uitgegeven Aanbiedingen die daarna door de Verantwoordelijke van Superburen

werden geselecteerd.

Het Lid heeft te allen tijde zolang de Bestelling niet definitief werd gevalideerd

toegang tot de samenvatting van het winkelmandje en hij kan eventuele fouten in

de gekozen elementen corrigeren.

Zolang de Verkoop niet is afgesloten, heeft het lid de mogelijkheid om de

Bestelling direct betaald aan de Site te annuleren of Aplizon zo snel

mogelijk te contacteren en deze zal al het mogelijke doen om de Bestelling te

annuleren. Wanneer de Verkoop is afgesloten, is het Lid onherroepelijk gebonden

aan de definitief betaalde Bestelling(en) en kan het Lid deze nooit annuleren,

ongeacht de reden. Een Bestelling kan niet worden geannuleerd na sluiting van

de Verkoop. Evenzo kan geen enkele Bestelling worden geplaatst na deze sluiting.

Ten laatste 6 uren voor de Levering ontvangt het lid van de Verantwoordelijke van

Superburen een bevestiging van de Bestelling onder de vorm van de hierboven

omschreven Bestelbon.

Aplizon stelt aan het Lid een technische tool ter beschikking waarmee

de Bestellingen en de historiek van de betalingen wordt samengevat. Deze tool is

via de Configuratiemodule toegankelijk.

7.2.3. Prijs en betaling

a) Betalingsmechanisme

De Verkoopprijzen van de Producten worden in de Aanbiedingen geafficheerd

onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Leveranciers. Zij staan vermeld in

euro, alle taksen inbegrepen. De door de Leveranciers vastgestelde verkoopprijzen

omvatten de aan de Verantwoordelijke van Superburen en aan Aplizon

verschuldigde commissies zoals voorzien in artikel 8. Er zal geen enkel

prijssupplement in rekening worden gebracht voor de verdeling van de Producten

op de Dag van de Levering.

De toepasselijke prijs is de prijs die geafficheerd is in het Aanbod op het tijdstip

waarop de Bestelling werd geplaatst.

De volledige prijs van de Producten is verschuldigd bij het plaatsen van de

bestelling.

De prijs wordt online betaald per bankkaart via de Betalingsdienst of om het even

welk op de Site aangeboden betalingsmiddel.

Deze betaling moet worden verricht voor de sluiting van de Verkoop, hoewel ze om

organisatorische of logistieke redenen, of om redenen van beschikbaarheid eerder

kan worden verricht bij de verkoop van bepaalde Producten. Een

betalingsopdracht wordt onmiddellijk gegeven en de bankrekening van het lid

wordt vervolgens gedebiteerd tot 7 dagen na de Levering.

Aplizon moet een factuur opmaken op naam en voor rekening van de

Boeren voor alle verkopen die werden verricht na de validatie van de verdeling van

de Producten door de Verantwoordelijke van een Buurderij overeenkomstig

onderstaand artikel 7.2.4.

b) Elektronische Portefeuille van de Gebruiker

Voor de uitvoering van de Diensten en in het bijzonder de hierboven bedoelde

betaling wordt een Elektronische portefeuille, beheerd door de Betalingsdienst,

aan het Lid toegewezen. Deze Elektronische portefeuille is verbonden met de

bankrekening waarmee het Lid zijn aankopen op de Site betaalt.

Wanneer het Lid een betaling verricht overeenkomstig de bovengenoemde

modaliteiten verloopt het betalingsproces als volgt :

- Na de bestelling te hebben geplaatst, wordt het Lid verzocht de betaling te

verrichten volgens het onder punt a) voorziene mechanisme.

- De bankrekening van het Lid wordt gedebiteerd voor het bedrag dat

overeenstemt met het totaalbedrag van de verrichte Bestellingen.

- Het van de bankrekening gedebiteerde bedrag wordt vervolgens op zijn

Elektronische portefeuille gereserveerd.

- Bij het bevestigen van de Bijeenkomst, wordt het bedrag dat overeenkomt

met de geleverde producten overgeschreven van de Elektronische

portefeuille van het Lid naar de Elektronische portefeuille van de Boer. Indien

van toepassing, wordt het bedrag voor de niet geleverde producten

teruggestort op de bankrekening van het Lid als terugbetaling.

- De vergoedingen die toekomen aan Aplizon worden vervolgens afgehouden van de Elektronische

portefeuille van de Leverancier. Het resterende bedrag op de Elektronische

portefeuille van de Leverancier wordt dan gestort op zijn bankrekening. De

vergoedingen worden uiteindelijk volstort op de bankrekening van Aplizon.

7.2.4. Levering van de Producten

De levering van de Producten gebeurt volgens de volgende modaliteiten :

➢ Zij vindt rechtstreeks plaats tussen de Leden of hun Mandataris zoals

omschreven in artikel 7.2.5. en de Leveranciers of de afgevaardigden op de door de

Verantwoordelijke van Superburen gekozen plaats van Levering. Die laatste

waakt over de beschikbaarheid van de plaats van Levering.

➢ De Verantwoordelijke van Superburen is aanwezig op de Dag van de Levering

gedurende het Tijdsschema en controleert met alle Gebruikers de conformiteit van

de Producten aan de hand van de Bestelbon.

De Verantwoordelijke van Superburen geeft daarna een Leveringsbon af,

uitgaande van het model op de Site (hierna : de "Leveringsbon"). De Leden of de

Mandataris evenals de leverancier moeten deze Leveringsbon ondertekenen bij

ontvangst van hun Bestelling en na verificatie van de conformiteit van de geleverde

Producten met de Bestelbon. De Leveringsbon vermeldt desgevallend alle

Producten die niet-conform waren of niet geleverd werden.

Het Lid verbindt zich ertoe om de binnen Superburen bestelde Producten te

aanvaarden, rechtstreeks van de Leverancier of de afgevaardigden op de Dag van de

Levering en gedurende het Tijdsschema. Hij verbindt zich bovendien ertoe om

onmiddellijk ter plaatse de conformiteit van de Producten met de Bestelbon te

controleren in aanwezigheid van de Verantwoordelijke van Superburen . Indien de

geleverde Producten conform zijn, ondertekent hij de Leveringsbon. Het Lid mag

een product dat conform de Bestelbon is niet weigeren of teruggeven.

Indien het Lid niet alle bestelde Producten ontvangt, moet hij de Verantwoordelijke

van Superburen onmiddellijk op de hoogte brengen en dat op de Leveringsbon

vermelden. Bijgevolg wordt het Lid niet gedebiteerd of wordt desgevallend het

bedrag van het/de niet geleverde product(en) terugbetaald.

➢ De Leveranciers of de afgevaardigden verbinden zich ertoe om de Producten die niet

overeenstemmen met de Bestelbon terug te nemen, alsook de Producten die

gedurende een Tijdsschema niet door een Lid werden in ontvangst genomen. Het

Lid heeft niet de mogelijkheid om de terugbetaling of de levering op een latere

datum van de bestelde leverancier te vorderen zonder ze in ontvangst te nemen. Dit

wordt door het Lid uitdrukkelijk aanvaard.

➢ Ten laatste 6 uur na de Levering moet de Verantwoordelijke van Superburen

de levering van de Producten valideren en moet hij de informatie van de

Leveringsbonnen ingeven en met name melding maken van de niet geleverde,

niet-conforme of teruggegeven Producten

Na de validatie van de levering van de Producten worden de respectievelijke

facturen opgemaakt, die aan de Leden en de leveranciers worden overgemaakt via een

passend middel, alsook de commissie-facturen van Aplizonen

, die worden verzonden naar laatstgenoemde

en naar de Leveranciers, via een passend middel.

7.2.5. Onderlinge hulp tussen de Ingeschreven Gebruikers

Algemeen gezien kan elke ingeschreven Gebruiker de andere Gebruikers die op

de Site ingeschreven zijn bijstaan, mits naleving van deze algemene voorwaarden

alsook de bijzondere voorwaarden, indien van toepassing. Deze Gebruiker erkent

dat hij op vrijwillige basis tussenkomt in een geest van solidariteit met de

community. Hij verzaakt aan een vergoeding, compensatie of schadeloosstelling.

7.2.6. Herroepingsrecht

a) Ontbreken van een recht van herroeping voor de producten die snel

slechter kunnen worden of vervallen

Het Lid wordt ervan in kennis gesteld dat het herroepingsrecht overeenkomstig

artikel VI.53, lid 4°, van het Wetboek Economisch Recht niet kan worden

uitgeoefend inzake Producten die kunnen verslechteren of snel vervallen.

b) Op andere producten toepasselijk recht van herroeping

Wat betreft andere Producten dan de in punt a) bedoelde Producten beschikt het

Lid over een termijn van 14 dagen vanaf de levering van de bestelde Producten

om te kunnen herroepen zonder een motivering te moeten geven en zonder kosten

andere dan de terugzendkosten.

Het Lid moet de Leverancier via de Verantwoordelijke van Superburen in kennis stellen

van zijn beslissing tot herroeping door invulling van het herroepingsformulier en

verzending ervan online op de Site, of via de afgifte van een andere

ondubbelzinnige verklaring aan de Verantwoordelijke van Superburen waarin de

wil wordt uitgedrukt om te herroepen, voor afloop van de bovengenoemde termijn

van 14 dagen.

De Verantwoordelijke van Superburen stelt de leverancier onverwijld in kennis van de

herroeping. Bij kennisgeving van de herroeping via het herroepingsformulier online

op de Site, ontvangt de Verantwoordelijke van Superburen rechtstreeks een

kopie.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Gebruikers moet het Lid aan

de Boer alle producten die het voorwerp van de herroeping uitmaken teruggeven

tijdens de Levering die volgt op de uitoefening van dat recht, of ten laatste 14

dagen na zijn verklaring van herroeping.

Deze terugzendkosten komen ten laste van het Lid.

Binnen 14 dagen na de uitoefening van herroeping wordt aan het Lid de totaliteit

van de betaalde bedragen voor de betrokken Producten terugbetaald via hetzelfde

betalingsmiddel als hetgeen dat door het Lid werd gebruikt voor de oorspronkelijke

transactie. Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld totdat de Producten

daadwerkelijk aan de Leverancier werden teruggegeven of totdat het lid een bewijs van

de verzending van de Producten heeft gegeven.

7.2.7. Klachten

De gebruiker verbindt zich ertoe om voor klachten in verband met de Producten en

de uitvoering van de Diensten uitsluitend een beroep te doen op de

Verantwoordelijke van Superburen. De Verantwoordelijke van Superburen zal

de klacht naar gelang van het geval aan de Leverancier en/of Aplizon

overmaken. Er zal zo spoedig mogelijk een antwoord worden geleverd.

8. Gratis diensten voor de Bezoekers en de Leden

Die Diensten worden voor de Bezoekers en de Leden gratis verstrekt, Aplizon worden betaald via een commissie die door de Leveranciers wordt betaald.

De Leden moeten die uitsluitend de prijs van hun bestellingen rechtstreeks aan de Leveranciers

betalen overeenkomstig de in artikel 7 vervatte modaliteiten.

9. Financiële transacties

De financiële transacties in verband met de betaling van de Producten via de Site worden aan

de Betalingsdienst toevertrouwd. Deze is verantwoordelijk voor het goede verloop en de

veiligheid ervan.

Aplizon komt niet tussenbeide in deze transacties. Zij worden verricht onder de

exclusieve verantwoordelijkheid van de Betalingsdienst. Aplizon kent de

bankgegevens van de Gebruikers niet.

10. Verplichtingen van de Gebruikers betreffende de Inhoud

10.1. Onder "Inhoud" wordt verstaan, de inhoud van om het even welke aard (redactioneel

grafisch, audio, audiovisueel of andere, inclusief de benaming en/of eventueel door de

Gebruiker gekozen afbeelding om hem op de Site te identificeren) die door een

Gebruiker in het kader van de Diensten wordt verspreid.

De Inhoud omvat met name alle Aanbiedingen van de Leveranciers, alsook alle uitlatingen en

commentaren die via de Module Forum en Berichten worden verspreid.

10.2. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de Inhoud die hij via de Site kiest te

verspreiden.

Hij garandeert aan Aplizon dat hij beschikt over alle vereiste rechten en

machtigingen voor de verspreiding van deze Inhoud.

Hij garandeert date deze Inhoud toegestaan is, geen inbreuk pleegt op de openbare

orde, goede zeden of rechten van derden, geen wettelijke of reglementaire bepaling

schendt, en meer algemeen, de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van Aplizonniet in het gedrang kan brengen.

De Gebruiker belooft dus dat hij de volgende zaken niet zal verspreiden, zonder dat

deze lijst exhaustief is ;

- pornographische, obscene, onbehoorlijke, choquerende of voor een familial publiek

onaangepaste, onterende, beledigende, gewelddadige, racistische, xenofobe of

revisionistische Inhoud,

- onrechtmatige Inhoud,

- Inhoud die inbreuk maakt op het imago van een derde,

- leugenachtige inhoud, bedrieglijke inhoud of inhoud die illegale activiteiten voorstelt

of bevordert, frauduleuze of bedrieglijke inhoud,

- inhoud die schadelijk is voor computersystemen van derden (zoals virussen, wormen,

Trojaanse, paarden, enz.),

- en meer in het algemeen Inhoud die de rechten van derden kan schenden of aan

derden schade kunnen berokkenen op welke wijze en in welke vorm dan ook.

In het algemeen moeten de Gebruikers erover waken dat ze de gebruikelijke regels van

gematigdheid beleefdheid en hartelijkheid in het kader van hun uitwisselingen

respecteren.

11. Verboden gedragingen

11.1. Het is strikt verboden om de Diensten voor de volgende doeleinden te gebruiken :

- de uitoefening van illegale of frauduleuze activiteiten of activiteiten die de rechten of

de veiligheid van derden schenden,

- inbreuk op de openbare orde of schending van de geldende wetten en reglementen,

- inbraak in het computersysteem van een derde partij of een activiteit die het

computersysteem van een derde partij geheel of gedeeltelijk kan beschadigen,

controleren, verstoren of onderscheppen of de integriteit of de veiligheid ervan kan

schenden,

- de verzending van niet gevraagde e-mails en/of prospectie of commerciële werving,

- manipulaties om de referentie van een derde site te verbeteren,

- de verzameling en aggregatie van de informatie op de Site zonder uitdrukkelijke

toestemming gegeven door de Vennootschap,

- bijstand bij van of het aanzetten tot enige vorm en op welke wijze dan ook, één of

meer van de hierboven beschreven handelingen en activiteiten,

- en meer algemeen alle praktijken die de Diensten gebruiken voor andere

doelstellingen dan deze waarvoor ze werden ontworpen.

11.2. Het is de Gebruikers strikt verboden om het concept, de technologieën of andere

bestanddelen van de Site af te leiden voor hun doeleinden of die van derden.

11.3. Zijn eveneens strikt verboden : (i) alle gedragingen die de continuïteit van de Diensten

kunnen onderbreken, vertragen of verhinderen, (ii) alle inbraken of poging tot indringing

in bedrijfssystemen, (iii) alle verduisteringen van de systeembronnen van de Site, (iv) alle

handelingen die een onevenredig zware belasting op de infrastructuur kunnen opleggen,

(v) alle inbreuken op de maatregelen van beveiliging en authenticatie, (vi) alle

handelingen die de rechten en financiële, commerciële of morele belangen van Aplizon of de gebruikers van de website kunnen schaden, (vii) alle handelingen

die erop gericht zijn reclame of promotie-berichten op de site te verwijderen, verstoppen

of verplaatsen, en tot slot meer algemeen, (viii) alle schendingen van deze algemene

voorwaarden.

11.4. Het is strikt verboden om volledig of gedeeltelijk de toegang tot de Diensten van de Site

te gelde te maken, te verkopen of in licentie te geven. Hetzelfde geldt voor de informatie

die er is gehuisvest of gedeeld.

12. Garantie van de Gebruiker

De Gebruiker vrijwaart Aplizon tegen alle klachten, bezwaren, handelingen en/of

eisen die de Vennootschap zou kunnen ondergaan op grond van de schending door de

Gebruiker van een verplichting of garantie op grond van deze algemene voorwaarden en/of

bijzondere voorwaarden, indien deze op hem van toepassing zijn.

Hij verbindt zich ertoe om Aplizon schadeloos stellen voor schade die deze zou lijden

en haar alle kosten, lasten en/of veroordelingen die ze zou kunnen moeten ondergaan op grond

daarvan, terug te betalen.

13. Sancties wegens tekortkomingen

13.1. Bij niet-nakoming van één van de bepalingen van deze algemene en/of bijzondere

voorwaarden, indien deze van toepassing zijn op de betrokken Gebruiker, of meer

algemeen, bij inbreuk op de van kracht zijnde wetten en reglementen door een

Gebruiker, behoudt Aplizon zich het recht voor om alle passende maatregelen

te nemen, en met name :

(i) opschorting van de toegang tot de Diensten voor de Gebruiker, dader van of

deelnemer aan de niet-nakoming,

(ii) de schrapping van de op de Site online gebrachte inhoud,

(iii) op de Site alle informatie publiceren die Aplizon nuttig acht,

(iv) de betrokken autoriteit verwittigen

(v) een gerechtelijke vordering instellen.

13.2. Bij niet-nakoming door de Gebruiker van een essentiële verplichting die voortvloeit uit

deze algemene voorwaarden, behoudt Aplizon zich het recht voor om de

toegang van deze tot alle of een deel van de Diensten met onmiddellijke werking per brief

of e-mail op te zeggen. De ontbinding wordt van rechtswege van kracht op de datum

waarop Aplizon het geschrift naar de Gebruiker heeft gestuurd overeenkomstig

de onderhavige clausule. Zij resulteert automatisch en zonder voorafgaande

ingebrekestelling in de schrapping van de gebruikersaccount van de Gebruiker,

onverminderd de eventuele andere genomen maatregelen overeenkomstig de

onderhavige algemene voorwaarden.

14. Aansprakelijkheid van de vennootschap

14.1. Aplizon komt tussenbeide als makelaar in zoverre zij aan de Gebruikers een

platform ter beschikking stelt, als ook tools en middelen waarmee een ontmoeting tussen

de Leden en Superburen mogelijk wordt met het oog op het sluiten van een

verkoopovereenkomst tussen hen. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot de levering van

deze middelen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

Aplizon handelt in eigen naam en stelt geen enkele rechtshandeling in naam

en voor rekening van de Gebruikers, behalve de facturen die zijn uitgegeven op naam en

voor rekening van de Verantwoordelijken van Superburen en de facturen die zijn

uitgegeven op naam en voor rekening van de Leveranciers, overeenkomstig de artikelen 4

en 8 van de bijzondere gebruiksvoorwaarden die specifiek gelden voor Professionelen.

Aplizon maakt geen deel uit van de verkoopovereenkomst tussen de Leden en

de Leveranciers of van een andere overeenkomst die is gesloten tussen de Gebruikers van de

Site en, meer algemeen is Aplizon niet aansprakelijk voor de problemen die

zich kunnen voordoen bij de sluiting of de uitvoering van de overeenkomsten.

Aplizon is evenmin fysiek in het bezit van de via de Site verkochte Producten.

Zij biedt met name geen garantie betreffende de (i) conformiteit van de Aanbiedingen met

de geldende wetten en reglementen (ii) de conformiteit van de Producten, de verpakking

en/of de etikettering ervan met de wettelijke en reglementaire bepalingen (iii) de

conformiteit van de levering van de Producten met de contractuele bepalingen en het

bestaan van eventuele verborgen gebreken, (iv) risico's in verband met het vervoer, de

opslag, de bewaring en de afgifte van de Producten, of nog (v) de naleving van de regels

inzake hygiëne en onderhoud.

14.2. Aplizon behoudt zich het recht voor om tijdelijk de toegang tot de Site te

onderbreken voor onderhoud. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke

problemen of onmogelijkheid van toegang tot de Site die worden veroorzaakt door

externe omstandigheden, overmacht, of nog te wijten zijn aan storingen in de

telecommunicatienetwerken.

15. Duur van de Diensten, afmelding

15.1. Op de Diensten wordt voor een onbepaalde tijd ingetekend.

15.2. Het Lid kan te allen tijde beslissen om niet meer deel te nemen aan Superburen en/of

te wisselen via de Configuratiepagina.

15.3. Op dezelfde wijze wordt het Lid uitdrukkelijk geïnformeerd en aanvaardt hij dat het einde

van de overeenkomst tussen hemzelf en de Betalingsdienst, ongeacht de reden ervan,

automatisch en van rechtswege het einde betekent van zijn statuut als Lid, alsook de

teruggave aan hem van het statuut Ingeschreven Bezoeker, Bijgevolg kunnen de voor

Leden toegankelijke diensten niet volledig worden uitgevoerd omdat geen Professionele

Elektronische portefeuille meer bestaat.

15.4. In het algemeen kan de Ingeschreven Gebruiker zich te allen tijde uitschrijven van de

Site via zijn Configuratiepagina.

De uitschrijving wordt dan onmiddellijk effectief. Zij resulteert in de automatische

schrapping van de account van de Gebruiker, die dan geen toegang meer heeft tot de

Diensten.

De Bestellingen die de Gebruiker heeft geplaatst voor de afmelding worden echter

uitgevoerd. Voor bijkomende aanvragen betreffende de Bestellingen in uitvoering na

uitschrijving moet de Gebruiker zich via e-mail wenden tot de Verantwoordelijke van Superburen

16. Intellectuele eigendom

De systemen, computerprogramma's, structuren, infrastructuren, gegevensbestanden en

inhoud van om het even welke aard (teksten, afbeeldingen, displays, muziek, logo's, merken,

gegevensbanken, etc.) die door Aplizon worden geëxploiteerd binnen de Site, worden

beschermd door alle geldende eigendomsrechten of rechten van Leveranciers van

gegevensbestanden. Demontage, decomplilatie, decriptering, extractie, hergebruik, reproductie,

en meer algemeen alle handelingen van volledige of gedeeltelijk reproductie, weergave,

verspreiding en gebruik van om het even welk van deze elementen zonder de toestemming van

de Vennootschap zijn strikt verboden en kunnen het voorwerp uitmaken van gerechtelijke

vervolging.

17. Publiciteit

Aplizon behoudt zich de mogelijkheid voor om op pagina's van de Site en in

mededelingen aan de Gebruikers publicitaire of promotionele berichten in te voegen in de vorm

en onder de voorwaarden waarover uitsluitend Aplizon oordeelt. Meer algemeen,

verklaren de Gebruikers dat zij er over geïnformeerd zijn dat Aplizon publiciteit- en

promotie-inhoud mag verspreiden op de Site en in de mededelingen aan de Gebruikers.

Deze inhoud zal echter uitsluitend betrekking hebben op de Leveranciers of Aplizon zelf, voor haar eigen promotie.

18. Links en derde websites

Aplizon kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de technische

beschikbaarheid van de websites die door derden worden geëxploiteerd, inclusief eventuele

partners tot wie de Gebruikers via de Site toegang kunnen hebben.

Aplizon loopt geen aansprakelijkheid op wegens de inhoud, publiciteit, producten

en/of diensten die op deze derde sites beschikbaar zijn en er wordt aan herinnerd dat zij

onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Aplikzonis evenmin verantwoordelijk voor de transacties die zijn gesloten tussen de

Gebruiker en een professionele adverteerder of handelaar, haar eventuele partners inbegrepen,

naar wie de Gebruiker via de Site werd georiënteerd. Zij is in geen geval partij bij eventuele

geschillen met deze derden betreffende met name de levering van producten en/of diensten, de

garanties, verklaringen en andere verbintenissen waartoe deze derden gehouden zijn.

19. Privacy

Aplizon verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de Gebruikers. Voor meer

informatie wordt elke Gebruiker uitgenodigd om het Privacybeleid van de Website zorgvuldig te

lezen (het "Privacybeleid"). Volgens de huidige regelgeving, in het bijzonder de EU-verordening

2016/679 van 27 april 2016, bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (de

"AVG"), hebben Gebruikers recht op toegang tot rectificatie, tot wissing en overdraagbaarheid

van de gegevens met betrekking tot hen en zullen ze ook, om redenen die verband houden met

hun specifieke situatie, het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking en, in de

door de wet voorziene gevallen, het recht op beperking van de verwerking van de gegevens die

op hen betrekking hebben. Voor hen, om deze rechten uit te oefenen, vraagt het bedrijf de

gebruiker om een e-mail te sturen naar privacy@superburen.be of een e-mail te sturen

naar het adres vermeld in artikel 2.2

20. Wijzigingen

20.1. Aplizon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen

tijde te wijzigen.

20.2. De ingeschreven Gebruiker wordt via alle passende middelen in kennis gesteld van deze

wijzigingen.

Indien hij de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaardt, moet hij zich van de

diensten uitschrijven volgens de in artikel 15.4. voorziene modaliteiten.

20.3. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden onmiddellijk voor de Gewone Bezoekers

die de Diensten gebruiken na de inwerkingtreding ervan. De Gewone Bezoekers die de

Diensten gebruiken na de inwerkingtreding ervan. De Gewone Bezoekers worden dus

verzocht regelmatig op de Site de laatste versie van de algemene voorwaarden te

raadplegen.

20.4. Een Gebruiker die van de Diensten gebruikt maakt na de inwerkingtreding van de

gewijzigde algemene voorwaarden wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De partijen komen overeen dat in geval van betwisting over de geldigheid, de uitlegging en/of

de uitvoering van deze algemene voorwaarden, uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd

zullen zijn om erover te oordelen, met uitzondering van dwingende procedureregels.

23. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 22.03.2020.